Σκοποσ

Η ηθικοπλαστική μόρφωση και η συμβολή του ιδρύματος για την εξέλιξη των αξιών προστασίας νέων, ώστε να μη χάνονται από έλλειψη μέσων μόρφωσης νέοι και νέες που παρέχουν βεβαιότητα μεγαλύτερης χρησιμότητας στη χώρα μας με τη συμβολή του ιδρύματος για την εξέλιξή τους αυτή.

Σχετικά με το Ίδρυμα

Ως μορφωτική, κοινωνικοί και φιλανθρωπικοί σκοποί του ιδρύματος ορίζονται οι ακόλουθοι:

1.     Υποτροφίες για επιστήμονες για μετεκπαίδευση σε επιστημονικά κέντρα  του εξωτερικού με σκοπό την τελειοποίησή τους μέχρι τον ανώτατο βαθμό στον κλάδο της εκλογής τους

2.     Υποτροφίες για νέους και νέες του Γυμνασίου και του Λυκείου για μετεκπαίδευσή τους σε πρακτικές επιστήμες και τέχνες ή και για σπουδές ανωτάτου βαθμού στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

3.     Υποτροφίες για νέους κατωτέρας η και γυμνασιακής μορφώσεως για ειδίκευση και δημιουργία μορφωμένων και πεπειραμένων τεχνιτών ή εργοδηγών ή καλλιεργητών της γης σε ειδικές σχολές, εργοστάσια ή οργανισμούς εσωτερικού ή εξωτερικού

4.     Συμπαράσταση με ηθική και οικονομική ενίσχυση μαθητών των δημοτικών σχολείων κωμοπόλεων και χωριών κατά προτίμηση της περιφέρειας, Βόλου-Πηλίου προς ανύψωση της στάθμης της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών κτλ με προκηρύξεις χρηματικών βραβείων για τους καλύτερους μαθητές, ίδρυση κέντρων ψυχαγωγίας, αθλοπαιδιών, ίδρυση σχολών Υφαντουργίας και χειροτεχνίας  

Καταστατικό Ιδρύματος